Pracuj z nami

Hala Stulecia wraz z otaczającymi ją terenami zielonymi stanowi wyjątkowe miejsce spotkań, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystkie potrzeby naszych gości traktujemy z taką samą wagą. 

Twórz z nami to niesamowite miejsce i pracuj z najlepszymi. Zaczynaj dzień w najpiękniejszym zakątku Wrocławia – dołącz do nas i pracuj w Hali Stulecia!

Aktualne oferty pracy w Hali Stulecia:

Wiceprezes Zarządu WP Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu | specjalista ds. zamówień publicznych | kucharz bankietowy | specjalista ds. nowych mediów

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, a nie widzisz ogłoszenia dla siebie, skontaktuj się z nami przez info@halastulecia.pl


Oferty pracy w kompleksie Hali Stulecia

Praca stała w Hali Stulecia
icon hala
Praca w gastronomii
icon hala
Wszystkie oferty pracy
icon hala

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późniejszymi zm.) (dalej: RODO), Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwana WP Hala Ludowa) informuje, ze:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław KRS 0000051000, REGON 001005092, NIP: 896-000-10-95  jako pracodawca.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt z nim możliwy jest pisemnie na adres siedziby lub mailowo – iodo@halastulecia.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
 • Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są / będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) WP Hala Ludowa przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit a), b) RODO.
 • Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami , jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania w każdym czasie dostępu do swoich danych osobowych, ich  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Z powyższych uprawnień może pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres wskazany w pkt. 1 lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez WP Halla Ludowa Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swojego CV.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. operatorzy serwisów z ogłoszeniami o prace, na których zamieszczamy ogłoszenia). Odbiorcami danych mogą być także organ założycielski, jakim jest Gmina Wrocław.

Prosimy o umieszczanie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w celach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Wystawowa 1, w celu realizacji procesów rekrutacji”.

Jeżeli chcecie Państwo abyśmy rozpatrywali Państwa kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacji prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez dodanie dodatkowego oświadczenia o podanej poniżej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Wystawowa 1, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji w okresie kolejnych …… lat”.