Deklaracja dostępności

  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Hali Stulecia oraz podstrony Restauracji Tarasowej.

  Data publikacji strony internetowej: 2021-01-18

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-02

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Treści niedostępne:

  • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
  • niektóre z filmów nie posiadają napisów oraz audiodeskrypcji dla osób z niepełnosprawnością wzroku
  • niektóre z linków nie posiadają alternatywnych opisów
  • niektóre z załączników mogą nie spełniać wszystkich przepisów z zakresu dostępności cyfrowej
  • „wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo
  • na stronie występują poruszające się elementy, których nie można zatrzymać
  • lista elementów w kodzie strony nie jest prawidłowo zdefiniowana

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  Deklarację sporządzono dnia: 2020-01-18
  Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-07
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

  Skróty klawiaturowe i udogodnienia

  • Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
  • Przełącznik kontrastowy

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Nadal doskonalimy dostosowanie naszej strony internetowej do najwyższych standardów dostępności – jeśli masz uwagi, prosimy zgłoś je.

  Za kontakt i rozpatrywanie uwag odpowiada: 

  Katarzyna Wienconek
  e-mail: kwienconek@halastulecia.pl
  telefon: 71 347 51 72

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Siedziba Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Wystawowej 1 we Wrocławiu jest częściowo przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

  Siedziba

  Siedzibę stanowią dwa budynki – budynku Hali Stulecia oraz budynku Wrocławskiego Centrum Kongresowego.

  Obydwa budynki są dostępne dla osób na wózkach oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynkach zapewniona jest sposób wizualny za pomocą plansz informacyjnych.

  Wejście do budynku Hali Stulecia

  Hala Stulecia posiada pięć wejść, które są otwarte w zależności od sytuacji tj. aktualnie odbywającego się wydarzenia. W przypadku wydarzeń organizator wydarzenia każdorazowo informuje o tym, do którego wejścia należy się kierować m.in. na biletach wstępu na wydarzenie. Wszystkie wejścia do budynku są na parterze bez schodów. W przypadku wydarzeń ogólnodostępnych należy wybierać wejście główne (zachodnie, od strony Placu pod Iglicą). Drzwi wejściowe główne są drewniane z przeszkleniami, otwierane klamką. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Hala Stulecia ma dwa poziomy (parter i trybuny) połączone ze sobą schodami i windą dostępną od strony wejścia głównego. W przypadku wydarzeń organizator każdorazowo wyznacza miejsca dla osób na wózkach.

  W Hali Stulecia funkcjonuje Visitor Centre, poprzez które można zwiedzać Halę Stulecia. Wejście do Visitor Centre oznaczone jest symbolem D9 i znajduje się od strony ul. Wróblewskiego, na prawo od wejścia głównego. Drzwi wejściowe główne są drewniane z przeszkleniami, otwierane klamką. Na trybunę wyznaczoną do zwiedzania prowadzą schody, brak możliwości wjazdu windą. Na życzenie dla osób na wózkach udostępniamy inną drogę zwiedzania, nieposiadającą barier architektonicznych.

  Wejście do budynku Wrocławskiego Centrum Kongresowego

  Wejście do budynku jest na parterze ze schodami. Wrocławskie Centrum Kongresowe zlokalizowane jest na trzech poziomach (-1, 0, 1) połączonych ze sobą windą i schodami. Obok wejścia ze schodami po obu stronach znajdują się windy, którymi można wjechać na każdy poziom budynku. Drzwi wejściowe główne są przeszklone, rozsuwane automatycznie, aktywowane fotokomórką umieszczoną w górnej części drzwi. Boczne drzwi wejściowe prowadzące do wind są przeszklone, otwierane za pomocą uchwytu. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

  Ochrona budynku Hali Stulecia

  Punkt ochrony znajduje się zaraz za wejściem północnym tj. od strony Pergoli – pierwsze drzwi po lewej stronie od wejścia B. 

  Ochrona budynku Wrocławskiego Centrum Kongresowego

  Ochrona znajduje w holu głównym po prawej stronie od wejścia głównego.

  Informacja w budynku Hali Stulecia

  Punkt informacyjny znajduje się w Visitor Centre (wejście D9 od strony ul. Wróblewskiego, po prawej stronie od wejścia głównego).

  Sekretariat

  Sekretariat Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o. znajduje się w budynku Wrocławskiego Centrum Kongresowego na I piętrze w korytarzu zachodnim.

  Winda w Hali Stulecia

  W budynku przy wejściu głównym znajduje się winda dostępna dla osób na wózku oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Winda wydaje komunikaty głosowe. Przyciski windy przywołujące oraz sterujące są opisane alfabetem Braille’a. Przycisk alarmowy jest oznaczony wytłoczonym dzwonkiem.

  Windy we Wrocławskim Centrum Kongresowym 

  W budynku znajdują się dwie windy dostępne dla osób na wózku oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Windy nie wydają komunikatów głosowych. Przyciski windy przywołujące oraz sterujące są opisane alfabetem Braille’a. Przycisk alarmowy jest oznaczony wytłoczonym dzwonkiem. Obydwie windy znajdują się obok schodów do wejścia głównego.

  Restauracja Tarasowa

  Na parterze zachodniego skrzydła Wrocławskiego Centrum Kongresowego znajduje się Restauracja Tarasowa, wejście od lobby – korytarza głównego, po jego końcu po lewej stronie. Restauracja jest posiada również zadaszony taras zewnętrzny. Dostępna dla osób na wózkach. Sale są w całości przeszklone (wszystkie ściany i drzwi).

  Pomieszczenia biurowe we Wrocławskim Centrum Kongresowym

  Dostępne dla osób na wózkach. Pokoje z numeracją są oznaczone tabliczkami imiennymi, zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe znajdują się po obu stronach korytarza. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

  Pomieszczenia sanitarne w Hali Stulecia

  Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się w korytarzu głównym budynku, na poziomie 0. Przewidziano udogodnienia typu poręcze, z odpowiednią wysokością umywalki itd. Toalety są oznakowane standardowo, w każdej toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz przestrzeń do transferu bocznego. Posiadają system przyzywowy.

  Pomieszczenia sanitarne we Wrocławskim Centrum Kongresowym

  Toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się w korytarzu głównym budynku, na poziomie -1 z dojazdem windą. Przewidziano udogodnienia typu poręcze, z odpowiednią wysokością umywalki itd. Toalety są oznakowane standardowo, w każdej toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz przestrzeń do transferu bocznego. Toalety posiadają system przyzywowy.

  Miejsca parkingowe

  Parking przy Hali Stulecia posiada 9 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowanych przy głównych ciągach komunikacyjnych. Parking jest płatny. Wjazd znajduje się od strony ul. Wróblewskiego.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

  Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia nie zwalnia opiekuna psa asystującego z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca.

  Dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu

  W budynku nie dysponujemy pętlą indukcyjną. Za udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością słuchu odpowiada każdorazowo organizator wydarzenia, który zapewnia ewentualne usługi tłumacza migowego lub pętlę indukcyjną.

  Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

  W przypadku woli pozyskania pomocy przy pokonaniu barier prosimy o kontakt pod numerem telefonu + 48 785 999 036. Chętnie pomożemy!