Regulamin konkursu z dn. 18 października 2022 r. | Kolacja specjalna w Restauracji Tarasowej


  1.1. Strona Instagram Organizatora oznacza profil publiczny Restauracji Tarasowej prowadzony w Serwisie Instagram pod adresem instagram.com/restauracja.tarasowa.

  1.2. Konkurs oznacza konkurs z dn. 18 października 2022 r., przeprowadzany przez Organizatora w okresie i na warunkach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

  1.3. Okres Trwania Konkursu oznacza okres, w którym mogą być dokonywane Zgłoszenia do Konkursu, zostanie określony na stronie Instagram Organizatora.

  1.4. Organizatorem jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław.

  1.5. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu.

  1.6. Uczestnik oznacza użytkownika serwisu Instagram, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.

  1.7. Zgłoszenie oznacza przystąpienie do konkursu poprzez realizację przez Uczestnika zadania konkursowego, opisanego w pkt. 3.1. – 3.3. Regulaminu.

  1.8. Uczestnik Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia Konkursowego.

  1.9. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba wybrana przez Organizatora spośród osób, które opublikują Zgłoszenie konkursowe pod postem konkursowym na stronie Instagram Organizatora.

  1.10. Nagroda oznacza nagrodę opisaną w pkt. 6. Regulaminu.

  2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2.1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

  2.2. Przystępując do konkursu (wysyłając Zgłoszenie), Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i przekazaniem nagrody.

  2.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Instagram. Wszystkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem należy kierować do Organizatora, a w żadnym wypadku właściciela czy administratora Serwisu Instagram. Organizator oświadcza, że wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Instagram. Organizator zwalnia w całości Serwis Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

  2.4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm). i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

  3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

  3.1. Przedmiotem Konkursu jest zamieszczenie przez Uczestnika komentarza na stronie Instagram Organizatora. W komentarzu należy opisać swoje najlepsze kulinarne wspomnienie z dzieciństwa.

  3.2. Komentarz należy opublikować pod postem konkursowym na stronie Instagram Organizatora w Okresie Trwania Konkursu. Zgłoszenie powinno zostać dokonane z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Instagram.

  3.3. Data rozpoczęcia oraz zakończenia Konkursu zostanie określona i opublikowana w poście na stronie Instagram Organizatora (decyduje data publikacji wpisu w serwisie Instagram. Do Konkursu można przystąpić w Okresie Trwania Konkursu.).

  4. WARUNKI UCZESTNICTWA

  4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

  4.2. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje każdej osobie, która spełnia poniższe warunki:

  a) jest osobą fizyczną,

  b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych, o ile uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, którą to zgodę podpisaną w formie skanu prześle wraz ze zgłoszeniem.

  d) posiada niefikcyjne (zawierające prawdziwe dane Uczestnika tj. imię i nazwisko, ich zdrobnienia lub skróty) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Instagram,

  e) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,

  f) dokonała w Okresie Trwania Konkursu na stronie Instagram Organizatora przynajmniej jednego Zgłoszenia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,

  g) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz powiadomieniem o przyznaniu Nagrody.

  5. PRZEBIEG KONKURSU

  5.1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać w Okresie Trwania Konkursu jednego Zgłoszenia.

  5.2. Każdy Uczestnik ma prawo do jednego Zgłoszenia. Kolejne Zgłoszenia tego samego Uczestnika nie będą brane pod uwagę.

  5.3. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

  5.4. Zgłoszenia nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem stronie Instagram Organizatora Uczestnik zapewnia, że jest autorem odpowiedzi stanowiącej przedmiot Zgłoszenia.

  5.5. Zgłoszenie niespełniające wymogów określonych w pkt. 5.3. – 5.5. Regulaminu będą ukrywane lub usuwane przez Organizatora. Zgłoszenia takie nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.

  5.6. Zwycięzcę Konkursu w drodze analizy Zgłoszeń wskaże Organizator. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony do dnia określonego w poście, poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w Serwisie Instagram. W komunikacie opublikowana zostanie nazwa Użytkownika Serwisu Instagram.

  6. NAGRODY

  6.1. W Konkursie przewidziano nagrody: jedno podwójne (podwójne tj. dla dwóch osób) zaproszenie na specjalną, pięciodaniową kolację degustacyjną, które odbędzie się w Restauracji Tarasowej w sobotę, 22.10.2022 r. o godzinie 20:45.

  6.2. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy w siedzibie Organizatora dn. 24.10.2022 r.

  6.3. Nagroda nie podlega wymianie na inne przedmioty lub usługi ani wydanie równowartości Nagrody w pieniądzu.

  7. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW

  7.1. Dane Uczestnika przetwarzane będą przez Organizatora jako administratora danych osobowych. Dane mogą być wykorzystane w celach związanych z:

  a) uczestniczeniem w Konkursie i jego przebiegiem, a w szczególności, wyłonieniem Zwycięzcy, przyznaniem Nagrody,

  b) ewentualnym trybem reklamacyjnym.

  7.2. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 919-921 k.c..

  7.3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych Regulaminem jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

  7.4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej znajdującej się pod adresem https://halastulecia.pl/klauzule-informacyjne/

  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  8.1. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą poczty elektronicznej na adres info@halastulecia.pl przez Okres Trwania Konkursu oraz w okresie do 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia Zwycięzcy. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  8.2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w funkcjonowaniu Serwisu Instagram, dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony.

  8.3. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika może skutkować jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu jest zawinione podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika przepisów obowiązującego prawa.

  8.4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

  8.5. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

  8.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.