Pracuj z nami w Hali Stulecia

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowiska:

Specjalista ds. sprzedaży
icon hala
Młodszy kucharz
icon hala
Kucharz
icon hala
Kierownik punktu gastronomicznego
icon hala
Pracownik punktu gastronomicznego
icon hala
Pracownik porządkowy
icon hala

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późniejszymi zm.) (dalej: RODO), Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwana WP Hala Ludowa) informuje, ze:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław KRS 0000051000, REGON 001005092, NIP: 896-000-10-95  jako pracodawca.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt z nim możliwy jest pisemnie na adres siedziby lub mailowo – iodo@halastulecia.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
 • Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są / będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) WP Hala Ludowa przetwarza na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit a), b) RODO.
 • Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także4 w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami , jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. F RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania w każdym czasie dostępu do swoich danych osobowych, ich  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Z powyższych uprawnień może pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres wskazany w pkt. 1 lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez WP Halla Ludowa Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swojego CV.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np. operatorzy serwisów z ogłoszeniami o prace, na których zamieszczamy ogłoszenia). Odbiorcami danych mogą być także organ założycielski, jakim jest Gmina Wrocław.

Prosimy o umieszczanie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w celach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Wystawowa 1, w celu realizacji procesów rekrutacji”.

Jeżeli chcecie Państwo abyśmy rozpatrywali Państwa kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacji prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez dodanie dodatkowego oświadczenia o podanej poniżej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Wystawowa 1, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji w okresie kolejnych …… lat”.