Koordynator ds. techniczno-administracyjnych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie techniczne minimum średnie (preferowana specjalność: elektryka, automatyka, HVAC);
 • co najmniej 5 letni staż pracy, w tym minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w szczególności w zarządzaniu zespołem pracowników oraz organizacji i nadzorowaniu eksploatacji skomplikowanych technicznie obiektów;
 • doświadczenie w obsłudze (przeglądy, konserwacje, naprawy) systemów budynkowych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, p.poż., niskoprądowych i systemu BMS.)
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • uprawnienia SEP grupa E1 do 1 kV (mile widziane powyżej 1 kV) oraz grupa E2
 • umiejętność prowadzenia spraw administracyjnych zgodnie z określonymi procedurami;
 • odpowiedzialność za działania w obszarze finansowym ze środków publicznych
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • efektywna organizacja czasu pracy (swojego i pracowników), samodzielność, odpowiedzialność
 • znajomość obsługi pakietu Ms Office oraz narzędzi biurowych;

 

Mile widziana: 

 • podstawowa znajomość prawa zamówień publicznych.
 • znajomość podstaw prawa budowlanego;
 • znajomość języka angielskiego
 • prawo jazdy kat B; 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizacja i zarządzanie obsługą eksploatacyjną obiektu, koordynacja współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zapewnienia dostaw mediów;
 • zapewnienie bezawaryjnej pracy oraz stały nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem powierzonych budynków, ich instalacji i urządzeń,
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją, przeglądami i naprawami
 • nadzór nad utrzymaniem instalacji energetycznych, wodno-kanalizacyjnych, systemów bezpieczeństwa i systemów dostępu
 • koordynacja współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zabezpieczenia administracyjnego funkcjonowania budynku (w tym: ochrona, utrzymanie techniczne budynku); 
 • koordynacja utrzymania infrastruktury technicznej nieruchomości zgodnie z wymogami prawnymi;
 • planowanie, zlecanie i wykonywanie przeglądów okresowych urządzeń i instalacji budynkowych
 • terminowe i systematyczne dokonywanie prac konserwacyjnych (według harmonogramu)
 • analiza przyczyn awarii i wprowadzanie działań prewencyjnych
 • wykonywanie drobnych prac montażowych
 • dbanie o powierzony sprzęt i mienie firmowe
 • nadzór nad sprawami związanymi z bezpieczeństwem budynku, osób i mienia oraz  przestrzeganie wszelkich wytycznych dotyczących spraw bhp;
 • znajomość obsługi systemu zarządzania budynkiem (BMS)
 • optymalizacja kosztów utrzymania  obiektu;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów
 • nadzór nad powierzoną dokumentacją obiektową
 • organizacja pracy własnej, pracowników
 • prowadzenie dokumentacji wszystkich w/w zagadnień zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych
 • przygotowanie merytorycznej części dokumentacji przetargowej we współpracy z działem zamówień publicznych, celem nabycia towarów i usług niezbędnych do prawidłowego administrowania budynkiem
 • pozyskiwanie ofert od podwykonawców;
 • sporządzanie wniosków o zakup części zamiennych, reklamacje, przeglądy

 

Zainteresowanym osobom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego, uczestniczenie w szkoleniach; 
 • dofinansowanie do wypoczynku;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport;
 • przyjazną atmosferę pracy;

 

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać:

– drogą mailową na adres e-mail: jtyczynska@halastulecia.pl z dopiskiem „Koordynator ds. techniczno-administracyjnych” 

w terminie do 22 lutego 2024 r.

 

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław;
 • w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@halastulecia.pl;
 • celem zbierania danych jest zapewnienie sprawnego przebiegu rekrutacji;
 • każdemu kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przez administratora przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia prawidłowego realizowania czynności w ramach rekrutacji (w przypadku nieprzekazania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w rekrutacji);
 • dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
 • dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;
 • Spółka nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz przez rok od jej zakończenia (po tego terminu wszelkie dane zostaną zniszczone).