Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Międzynarodowym Ośrodkiem Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu

Prezes Hali Stulecia Jakub Grudniewski podpisał list intencyjny o współpracy z Dyrektorem Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu

Wzajemne kontakty, wymiana doświadczeń oraz spotkania robocze zaowocowały podpisaniem w dniu 14 lipca br. przez Prezesa Hali Stulecia listu intencyjnego o współpracy z Dyrektorem Międzynarodowego Ośrodka Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu płk Sławomirem Krywko.

Hala Stulecia to obiekt wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2006 roku. Wraz z Pawilonem Czterech Kopuł, Pergolą i Iglicą stanowi zabytkowy zespół architektoniczny wpisany do rejestru zabytków, posiadającym również status Pomnika historii.

Sygnatariusze listu intencyjnego wyrazili głębokie przekonanie, że współpraca pomiędzy Halą Stulecia a Międzynarodowym Ośrodkiem Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu przyczyni się dalszego upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony dóbr kultury oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Zakres współpracy będzie obejmował:

  • współdziałanie w zakresie szkolenia żołnierzy i innych osób w obszarze ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
  • prowadzenie konsultacji w zakresie przygotowywanych materiałów szkoleniowych
    i publikacji w zakresie ochrony dóbr kultury;
  • opracowywanie i realizację programów szkoleniowych, mających na celu przygotowanie żołnierzy i innych osób do realizacji zadań poza granicami państwa w obszarze ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;
  • realizację wspólnych projektów w obrębie działalności naukowej,
    wydawniczej, badawczej i szkoleniowej;
  • wymianę doświadczeń w zakresie ochrony dóbr kultury, w tym kierowanie specjalistów do prowadzenia zajęć w ramach organizowanych kursów i szkoleń wynikających z uzgodnionych przez Strony planów, uwzględniających realizację własnych przedsięwzięć.