Konkurs na organizację strefy gastronomicznej przy Hali Stulecia

Chcesz rozstawić foodtrucka pod Halą Stulecia? Weź udział w naszym otwartym konkursie!

WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA Sp. z o.o. ogłasza KONKURS OFERT na organizację strefy gastronomicznej na Placu parkingowym przy wejściu „D” do Hali Stulecia, podczas sezonu letniego trwającego od 30.04.2022 do 02.10.2022 r. w zakresie wskazanym w Zaproszeniu do składania ofert.

Oferty należy składać zgodnie z zapisami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert tj. w sekretariacie Spółki budynek WCK (pok. 302, w dni robocze w godzinach 09:00-15:00), adres: ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs – organizacja strefy gastronomicznej” osobiście lub w formie elektronicznej (e-mail) na adres info@halastulecia.pl

w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu oferty).

Oferta wysyłana drogą elektroniczną (e-mail), musi być podpisana i załączona w formie skanu (np. pdf). Oferta składana osobiście dodatkowo może być przesłana drogą elektroniczną, załączona w formie skanu (np. pdf) najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2022 r.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

Dokumenty i załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert
  2. Plan lokalizacji stoisk gastronomicznych wraz z zapleczem technicznym
  3. Klauzula informacyjna
  4. Wzór porozumienia