Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
Wystawowa 1
51-618 Wrocław,
e-mail: info@halastulecia.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Ewa Schubert
e-mail: iodo@halastulecia.pl

Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Hala Ludowa Sp. z o.o. we Wrocławiu

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@halastulecia.pl lub adresem do korespondencji: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław.  
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym, ochrona mienia oraz zapobieganie sytuacjom mogącym skutkować utratą informacji, których ujawnienie mogłoby narazić spółkę na szkodę oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na terenie Spółki na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest konieczność zapewnienie względów bezpieczeństwa osobom oraz mieniu znajdującemu się w obszarze objętym monitoringiem, jak również wykorzystanie monitoringu służy do monitorowania  pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks Pracy.
 5. Monitoring funkcjonuje w następujących budynkach (tj. Obiekt Hala Stulecia, Wrocławskie Centrum Kongresowe) i teren do nich przyległy. 
 6. Wejście w strefę monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w ww. celu, dane osobowe  zarejestrowane w postaci obrazu nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczonych usług ochrony oraz serwisu i utrzymania systemu monitoringu.
 8. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe pozyskane są poprzez rejestrację obrazu w obszarze przestrzeni publicznej.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie przekraczający 30 dni, a w przypadku lub – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagranie obrazu może stanowić dowód w tym postępowaniu.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych na zasadach określonych  w art. 15 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych  w art. 18 RODO.
 12. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą też podane profilowaniu.
 13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 14. Szczegółowe informacje na temat sposobu z skorzystania z Państwa praw dostępne są na stronie internetowej administratora.