regulamin lodowiska

Regulamin Lodowiska

 1. Pergola, na terenie której usytuowane jest Lodowisko, jest integralną częścią zabytkowego kompleksu Hali Stulecia.
 2. Podmiotem zarządzającym Lodowiskiem, posiadającym tytuł własności do terenu Pergoli jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp.  z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod  Nr. KRS 0000051000.
 3. Właścicielem wszystkich urządzeń mobilnych Lodowiska jest Firma Alles Cool, ul. Wrocławska 13/B, 63-600 Kępno.
 4. Lodowisko jest czynne sezonowo w miesiącach grudzień, styczeń, luty w godzinach 9.00 – 22.00 z przerwami na czyszczenie lodu. Szczegółowe informacje o terminach, wszelkich odstępstwach i zmianach w czasie funkcjonowania lodowiska zamieszczane są na stronie internetowej www.halastulecia.pl.
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie Lodowiska obowiązuje niniejszy Regulamin Lodowiska.
 6. Wstęp na Lodowisko jest odpłatny. Podstawą do wejścia na Lodowisko jest paragon z kasy fiskalnej, otrzymany podczas dokonywania opłaty za wstęp lub karnet otrzymany na mocy odrębnych Umów. Obowiązują opłaty zgodnie z wywieszonym cennikiem. Z biletu ulgowego korzystać mogą dzieci i młodzież w wieku szkolnym, studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści.
 7. Jednorazowe bilety wstępu dostępne są w kasie w pomieszczeniu  zaplecza Lodowiska.
 8. Wstęp na Lodowisko możliwy jest zgodnie z wyznaczonym grafikiem ślizgawek.
 9. Bilet upoważnia do przebywania tafli Lodowiska w czasie ograniczonym dwoma kolejnymi czyszczeniami lodu.
 10. W zapleczu Lodowiska znajduje się wypożyczalnia łyżew i kasków dla dzieci oraz ostrzalnia łyżew. Opłatę i kaucję za wypożyczenie sprzętu oraz opłatę za ostrzenie łyżew zgodnie z wywieszonym cennikiem należy dokonać w kasie w zapleczu Lodowiska.
 11. Chodzenie po lodzie w obuwiu jest zabronione. Na Lodowisku mogą przebywać wyłącznie osoby na łyżwach.
 12. Podczas ślizgawek zabrania się używania łyżew do jazdy szybkiej, krążków i kijów hokejowych oraz innych przedmiotów, które mogą zakłócić korzystanie lodowiska przez innych użytkowników.
 13. Osoby przebywające na Lodowisku muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom obsługi Lodowiska.
 14. Zabrania się wstępu na Lodowisko osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zakłóca porządek oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 15. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na Lodowisku lub odpowiednio opiekunowie prawni tych osób ponoszą materialną odpowiedzialność za dokonane zniszczenia.
 16. Zabrania się na terenie Lodowiska stwarzania swoim zachowaniem zagrożeń narażających siebie lub innych na utratę zdrowia,  a w szczególności siadania na bandach, palenia tytoniu, rzucania śniegiem.
 17. Zabrania się wnoszenia na teren Lodowiska napojów alkoholowych, niebezpiecznych przedmiotów oraz środków chemicznych i innych niebezpiecznych  substancji.
 18. Wejście na taflę lodowiska i wyjście może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Po wejściu lub wyjściu należy za sobą zamykać bramkę Lodowiska.
 19. Podczas jazdy zabrania się spożywania napojów gorących w kubkach oraz z znajdujących się w szklanych opakowaniach.
 20. Zabrania się wprowadzania na Lodowisko psów i innych zwierząt.
 21. Młodzież szkolna w czasie zorganizowanych zajęć lekcyjnych może przebywać na Lodowisku wyłącznie pod opieką nauczycieli lub instruktorów. Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach lekcyjnych lub w nauce jazdy na łyżwach jest dozwolone wyłącznie w kaskach ochronnych.
 22. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na Lodowisku podczas czyszczenia lub konserwacji lodu oraz w czasie przerwy nocnej w godzinach 22.00 – 8.00.
 23. W przebieralni przed wejściem na Lodowisko są udostępnione zamykane szafki ubraniowe na monety zwrotne o nominale 2 zł. Bezpłatnie z szafek można korzystać wyłącznie w czasie ważności biletu wstępu na lodowisko. Codziennie o 22.00 obsługa Lodowiska będzie otwierała wszystkie zamknięte szafki, a znajdujące się w nich rzeczy będą przekazywane do depozytu wypożyczalni na zapleczu Lodowiska.
 24. Zagubienie klucza należy zgłosić kierownikowi Lodowiska.
 25. Opłatę za zagubienie: butów z łyżwami, kasku lub kluczyka do szafki oraz opłatę za nieuprawnione zajmowanie szafki ubraniowej należy wpłacić zgodnie z wywieszonym cennikiem w kasie znajdującej się na zapleczu Lodowiska.
 26. WP Hala Ludowa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Lodowiska i zaplecza bez opieki. Rzeczy nieodebrane z depozytu w ciągu 1 miesiąca od chwili ich zdeponowania zostaną komisyjnie usunięte, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
 27. Zabrania się umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków bez zgody Zarządu WP Hala Ludowa Sp. z o.o., wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem skutków prawnych.
 28. Prowadzenie w rejonie Lodowiska jakiejkolwiek działalności handlowej, usługowej, gastronomicznej itp. możliwe jest wyłącznie na podstawie zawartej przez Najemcę lub inny Podmiot Gospodarczy stosownej umowy z WP Hala Ludowa Sp. z o.o.
 29. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane przez służby ochrony obiektu z terenu i Lodowiska. Niezależnie od podjętych przez służby ochrony obiektu działań WP Hala Ludowa Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do podjęcia działań przewidzianych prawem w celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 30. Kierownictwo i obsługa Lodowiska oraz służby ochrony obiektu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pergoli i Lodowiska zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom, również w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem.
 31. WP Hala Ludowa Sp. z o.o. posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności.
 32. Każdy nieszczęśliwy wypadek musi być natychmiast zgłoszony u kierownika Lodowiska wraz z okazaniem ważnego biletu wstępu. Podczas zgłoszenia każdy wypadek musi być wpisany do Książki Lodowiska.
 33. Zarządca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia Lodowiska z eksploatacji z powodu złych warunków pogodowych, uniemożliwiających utrzymanie właściwych parametrów lodu (obfite opady atmosferyczne, zbyt wysoka temperatura, ciepły wiatr) lub  awarii układy mrożenia tafli albo maszyny do pielęgnacji lodu.
 34. Skargi i wnioski można wpisać do Książki Obiektu znajdującej się u kierownika Lodowiska lub zgłaszać osobiście do Zarządu  WP Hala Ludowa Sp. z o.o., w budynku WCK w godzinach 8.00 – 16.00 w dni robocze. Nie zgłoszenie skargi  w ciągu 24 godzin od daty zaistnienia sytuacji, którą użytkownik Lodowiska chce zgłosić,  daje prawo WP Hala Ludowa Sp. z o.o. do nieuwzględnienia skargi bez podania przyczyny. Wejście na teren Lodowiska jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Wrocław, 18.11.2015r.