Wpis na listę UNESCO

O UNESCO i Konwencji w sprawie ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wychowania, Nauki i Kultury założona została 16 listopada 1945 roku.
W preambule do aktu powołującego UNESCO zapisano, że ponieważ wojny rodzą się w umysłach ludzi, również w ich umysłach winny być zwalczane. Ta agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych prowadzi działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej.

Aby uczulić państwa i narody świata na współczesne niebezpieczeństwa przyjęto w 1972 roku konwencję w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, którą Polska ratyfikowała w 1976 roku. Konwencja umożliwia wpisywanie wyróżniających się najwyższą, powszechną wartością miejsc na Listę Światowego Dziedzictwa. Państwa zobowiązują się do ochrony tych wyjątkowych obszarów przed zniszczeniem, zachowując je w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych pokoleń. Z terenu Polski na liście znajduje się 14 wpisów obejmujących 28 miejsc.

Hala Stulecia – jedyny taki obiekt

Na Listę Światowego Dziedzictwa wpisuje się tylko te dzieła człowieka lub twory natury, które posiadają wartości niezwykłe, uznane za unikatowe dla całego świata. Prowadzona w wyjątkowo szybkim tempie budowa Hali Stulecia była takim szczególnym, wielkim przedsięwzięciem technologicznym, przykładem najwyższej sprawności inżynierskiej i biegłości rzemieślniczej. Zastosowane śmiałe rozwiązania konstrukcyjne i organizacyjne stały się wzorem dla innych tego typu realizacji.

Budowla ta jest manifestem nowoczesności w architekturze. Nowoczesności rozumianej jako synteza tradycji klasycznych budowli kopułowych z gotycką konstrukcją żebrową. Ekspresja formy nadal budzi zachwyt widzów i głęboki podziw wśród architektów i inżynierów.

W 2006 roku Hala Stulecia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa i od tamtej pory przeszła szereg prac renowacyjnych i remontowych, które pozwoliły przywrócić jej dawny blask.