Rejestracja uczestników

Formularz rejestracyjny dla uczestników konferencji
Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015

W związku z tym, iż wydarzenie ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność itp.

W szczególności uczestnikami konferencji mogą być członkowie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciele organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawiciele Jednostek Samorządów Terytorialnych ds. współpracy z NGO oraz przedstawiciele sektora administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego oraz biznesu, mediów i instytucji publicznych z Dolnego Śląska.